AIM Logo longdesc=   The American Institute
of Musicology
   

 

New Titles

PDF Catalog

Published Series

Musica Disciplina
(MD)

Corpus Mensurabilis Musicae
(CMM)

Corpus of Early Keyboard Music (CEKM)

Renaissance Manuscript Studies
(RMS)

Musicological Studies and Documents
(MSD)

Corpus scriptorum de musica
(CSM)

Miscellanea
(MISC)

Publications of Medieval Musical Manuscripts
(PMMM)

Musical Theorists in Translation
(MTT)

Collected Works
(CW)

Musicological Studies
(MS)

 

 


Jacobus Clemens non Papa, Opera Omnia

 

JACOBUS CLEMENS NON PAPA (ca. 1510–between 1556 and 1558), Opera Omnia, edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

CMM 4-1 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. I, Missae Misericorde, Virtute Magna, En espoir, Ecce quam bonum [4 fasicles in 1].

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1951–54
     21 pp. + 32 pp. + 22 pp. + 36 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–1–POD   $28.00

Contents
CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Kyrie   1
CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Gloria   3
CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Credo   8
CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Sanctus   16
CMM 004-01, no. 1   Missa Misericorde: Agnus Dei   20
CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Kyrie   1
CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Gloria   5
CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Credo   12
CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Sanctus   20
CMM 004-01, no. 2   Missa Virtute Magna: Agnus Dei   25
CMM 004-01, no. 2a   Virtute Magna; 2.p. Repleti sunt   28   De Silva?
CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Kyrie   1
CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Gloria   4
CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Credo   9
CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Sanctus   17
CMM 004-01, no. 3   Missa En espoir: Agnus Dei   21
CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Kyrie   1
CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Gloria   4
CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Credo   11
CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Sanctus   19
CMM 004-01, no. 4   Missa Ecce quam bonum: Agnus Dei   24
CMM 004-01, no. 4a   Ecce quam bonum; 2.p. Quod descendit in oram vestimenti eius   28

 

CMM 4-2 Cover

Contents and sample pages (PDF)

(Original edition: Contents and sample pages (PDF))

CMM 4, Vol. II, Souterliedekens (Psalmi Neerlandici).

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1953/R1998
    36 cm     vi + 124 pp.

CMM 4–2   978-1-59551-008-2   $72.00

Volume update (PDF)

Contents
CMM 004-02, no. 1   Salich is die man   1
CMM 004-02, no. 2   Waer, om so rasen   1   Susato
CMM 004-02, no. 3   O Heer hoe zynse so menichfour   2
CMM 004-02, no. 4   Als ick riep mer verlanghen God   2
CMM 004-02, no. 5   Verhoort Heer myn gheclach   3
CMM 004-02, no. 6   In dynen grim en straf my niet   4   Susato
CMM 004-02, no. 7   O Heer myn God almachtich   4
CMM 004-02, no. 8   O Heer ons alderliefste Heer   5
CMM 004-02, no. 9   Ick sal u Heerbelyden    5   Susato
CMM 004-02, no. 10   In God is al myn toeverlaet   6
CMM 004-02, no. 11   O Heer wilt my behouwen   7
CMM 004-02, no. 12   O Heer myn God hoe lang salt dueren   8
CMM 004-02, no. 13   Een dwaes die spreect in syn gedacht   8   Susato
CMM 004-02, no. 14   O Heer wie sal in uwe tent    9
CMM 004-02, no. 15   Bewaert my Heer op u cer teyn   9
CMM 004-02, no. 16   O Heer verboort doch myn ghebet   10
CMM 004-02, no. 17   Ick sal u heer lief hebben seer    11
CMM 004-02, no. 18   Gods glory ende heerlicheyt   11
CMM 004-02, no. 19   Die herre moet u dan verboren   12
CMM 004-02, no. 20   Die coninck sal hem verbliden   13
CMM 004-02, no. 21   Waerom wout ghi mi verlaten   13
CMM 004-02, no. 22   Die heer almachtich mi regeert   15   Susato
CMM 004-02, no. 23   Het aertryck met zyn overvloedicheyt   16
CMM 004-02, no. 24   Tot u o heerick altyt meer   16
CMM 004-02, no. 25   Och Heer wilt doch myn rechter zyn   17
CMM 004-02, no. 26   God is myn licht myn salicheyt   18
CMM 004-02, no. 27   Tot u soe sal ick heere   19
CMM 004-02, no. 28   Ghi godes Kinderen groot van famen   19
CMM 004-02, no. 29   O Heer u will ick prisen   20
CMM 004-02, no. 30   Ick heb ghestelt op u myn Heer   21
CMM 004-02, no. 31   Salich sy syn wiens hoosheyt is vergheven   22
CMM 004-02, no. 32   Verblyt u wilt veriolisen   22
CMM 004-02, no. 33   Ick sal den Heer tot alder tyt dancken ghebenediden   23
CMM 004-02, no. 34   Veroordelt o Heer ick bid u straffen wilt   24
CMM 004-02, no. 35   Die hoosesprack hi zyn ghedacht   25
CMM 004-02, no. 36   En willes niet benyden   26
CMM 004-02, no. 37   Heer in u toornicheyden   27
CMM 004-02, no. 38   Ick heb gheseyt hoe dat   28
CMM 004-02, no. 39   Ick heb verwachtdem Heere   28
CMM 004-02, no. 40   Salich is hy gheheten    29
CMM 004-02, no. 41   Recht als een harr langt nae een fonteyne   30
CMM 004-02, no. 42   Wilt ghymyn rechter zyn   31
CMM 004-02, no. 43   O God wi hebbent wel verstaen ons vaders    31
CMM 004-02, no. 44   Myn hert wat goeds wou dichten    32
CMM 004-02, no. 45   God is ons toevlucht in der noot   33
CMM 004-02, no. 46   Ghi menschen hier op aerden al   33
CMM 004-02, no. 47   Groor is die Heer ghepresen seer   34
CMM 004-02, no. 48   Hoort toe ghy menschen groot ende cleyn   35
CMM 004-02, no. 49   Die moghende heere die sprack met luyder stem   36
CMM 004-02, no. 50   God myns ghenadich zyt   36
CMM 004-02, no. 51   Wat wilt ghi glorieren   37
CMM 004-02, no. 52   Int herte spreect een sor   38
CMM 004-02, no. 53   O heere wilt mi behouwen   39
CMM 004-02, no. 54   O God aen hoor myn claghen   39
CMM 004-02, no. 55   Een mensch wou mi verdrucken   40
CMM 004-02, no. 56   Myns wilt ontfermen heere   41
CMM 004-02, no. 57   Ghi die de waerheyt spreken   41
CMM 004-02, no. 58   Ick hid wilt my hevriden Heer   42
CMM 004-02, no. 59   O Heer doe ghi ons hier verliet   43
CMM 004-02, no. 60   Heere lieve Herre verhoort die stemme myn   44
CMM 004-02, no. 61   En sal myn siel myn Heer myn God   45
CMM 004-02, no. 62   Tot u myn God vroech will ick waken   45
CMM 004-02, no. 63   O God verhoort my in myn noot   46
CMM 004-02, no. 64   In syon God heraemt u lof    47
CMM 004-02, no. 65   Vrolick en bly loeft God ghi aertsche scaren   47
CMM 004-02, no. 66   Ons Heer ons God ont fermen moer   48
CMM 004-02, no. 67   Laet onsen Heer der heeren verrisen ter glorien   49
CMM 004-02, no. 68   God wilt mi salveren Het water coemt mi aen   49
CMM 004-02, no. 69   Ghenadighe heere myn toeverlaet   50
CMM 004-02, no. 70   In u staet al myn hoep o Heer   51   Susato
CMM 004-02, no. 71   Gheeft dyn gherecht den conick schoon    52
CMM 004-02, no. 72   Hoe goet is God van Israhel   53
CMM 004-02, no. 73   Waerom wilt ghi ons verlaten   54
CMM 004-02, no. 74   Wy Heer beliden hier altyt met ons vermaen   55
CMM 004-02, no. 75   God is be kent int ioedtsche lant   56
CMM 004-02, no. 76   Ick heb gheroepen seere   57
CMM 004-02, no. 77   Aenhoort myn vollick namyn wet   58
CMM 004-02, no. 78   Die beydens quamen tot u vercoren   59
CMM 004-02, no. 79   Ghi die condt Israel O Heer   59
CMM 004-02, no. 80   Met vruechden wilt God loven die ons wel helpen mach   60
CMM 004-02, no. 81   God heeft wel eer ghestaen   61
CMM 004-02, no. 82   Wi is u re ghelycken   62
CMM 004-02, no. 83   Hoe schoon hoe goet boe welghedaen   63
CMM 004-02, no. 84   Ghi wout ghebenedyen   64
CMM 004-02, no. 85   U ooren tot myn begheere   65
CMM 004-02, no. 86   Van godes stadt wilt hooren myn   65
CMM 004-02, no. 87   Roepen bidden Kermen ende claghen   66
CMM 004-02, no. 88   Die goetheyt van myn Heer   67
CMM 004-02, no. 89   Ons toevlucht Heer ghepresen   68
CMM 004-02, no. 90   Wie onder gods bescherming is gheseten   69
CMM 004-02, no. 91   This goet te be liden God om zyn wel daet   70
CMM 004-02, no. 92   God heeft zyn ryck ghenomen aen   71
CMM 004-02, no. 93   Ons Heer onse God die wraec te recht can pleghen   72
CMM 004-02, no. 94   Coemt doch met my En laet ons singhen bly   73
CMM 004-02, no. 95   Wilt singhen Heer een nieuwe liet   74
CMM 004-02, no. 96   Dir Heer die sou regneren    74
CMM 004-02, no. 97   Den Heere wilt singhen    75
CMM 004-02, no. 98   Syn ryck die heere nam End   76
CMM 004-02, no. 99   Den Hheere ghi aertryck alghemeyn   77
CMM 004-02, no. 100   Bermherticheyt en ordeel sal ick seere   77
CMM 004-02, no. 101   Hoort myn ghebet o heere   78
CMM 004-02, no. 102   Myn siel ghebenedyt den Heer   79
CMM 004-02, no. 103   Ghebenedyt Myn siel alryt den Heer   80
CMM 004-02, no. 104   Danckt doch den Heer bidt sinen naem   81
CMM 004-02, no. 105   Danct God den Heer met alle iolyt   82
CMM 004-02, no. 106   Danct God den Heer seer groot gheptesen   83
CMM 004-02, no. 107   O God myn hert myn sinnen   84
CMM 004-02, no. 108   O God myn glory lof end eer   85
CMM 004-02, no. 109   Die Heer tot mynen heere   86
CMM 004-02, no. 110   Ick sal wr mynder herten gront   86
CMM 004-02, no. 111   Salich is die man die God den Herr   87
CMM 004-02, no. 112   Ghi kindren loeft den heere   88
CMM 004-02, no. 113   Als sy zyn ghetoghen   88
CMM 004-02, no. 114   Ick heb bemint   89
CMM 004-02, no. 115   Omdat ick den Heer gheloofde siet   90
CMM 004-02, no. 116   Looft God den Heer Ghy beydens seer   91
CMM 004-02, no. 117   Wilt dancken en belyenden Heer   91
CMM 004-02, no. 118   Die onbevlect hier leven   92
CMM 004-02, no. 118   Stelt my een wet Heer onbesmet   93   Susato
CMM 004-02, no. 118   Myn siel in dynre salieheyden   95
CMM 004-02, no. 118   Wonderlye Heer u woorden zyn   96
CMM 004-02, no. 119   Wan neer ick was in druck in pine    97
CMM 004-02, no. 120   Myn ooghen wou ick stueren   98
CMM 004-02, no. 121   Met groot iolyt   99
CMM 004-02, no. 122   Tor u hief ick myn ooghen lieve Heer   100
CMM 004-02, no. 123   En had ons God niet bighe staen ons   100
CMM 004-02, no. 124   Die hier op den Heer betrouwen   101
CMM 004-02, no. 125   Als die Heer verkeeren wou    102
CMM 004-02, no. 126   Tensidat die Heere wilt houwen   102
CMM 004-02, no. 127   Welsalich zynse hier op aerden levende   103
CMM 004-02, no. 128   Si hestreden my dicmael   104
CMM 004-02, no. 129   Die Heer van hemel riep ick aen   104
CMM 004-02, no. 130   Myn hert en is verheven niet   105
CMM 004-02, no. 131   Ghedenet o Heer David dyn knecht   106
CMM 004-02, no. 132   Nu siet hoe goet met vruech    107
CMM 004-02, no. 133   Nu siet en loeft den Herre   107
CMM 004-02, no. 134   Wilt dancken loven gods naem vol eeren   108
CMM 004-02, no. 135   Wilt doch belyen met melodyen    109
CMM 004-02, no. 136   Op die rivieren van Babel   109
CMM 004-02, no. 137   Ick sal beliden u myn God   110
CMM 004-02, no. 138   Doer socht en bekent hebt   111
CMM 004-02, no. 139   Ontrect mi o Heere   112
CMM 004-02, no. 140   Ick heb gheroepen tot u o Heer   113
CMM 004-02, no. 141   Ick riep tot minen Heere   113
CMM 004-02, no. 142   Och Heere verhoort doch myn gheclach   114
CMM 004-02, no. 143   Myn Heere myn God ghebenedyt   115
CMM 004-02, no. 144   Ick sal u God myn coninc goet   116
CMM 004-02, no. 145   Loven so wilt myn siel den Heer   117
CMM 004-02, no. 146   Loeft God den Heer der Heeren   118
CMM 004-02, no. 147   Loven soe wilt den Heere Hierusalem   118
CMM 004-02, no. 148   Wilt loven God den Heere   119
CMM 004-02, no. 149   Wilt singhen den Heer een nieuwe liet   119
CMM 004-02, no. 150   Den Heere wilt altyt loven al in zyt heylghen goet   120
CMM 004-02, no. 151   Int middel sprack ick van minen daghen   121
CMM 004-02, no. 152   Gods wereken al van grooter famen ghebenedyt den Heer altyt   122
CMM 004-02, no. 153   Ons Heere God van Israhel   122
CMM 004-02, no. 154   Myn siel maect groot en pryst den Heer   123
CMM 004-02, no. 155   Nu laet o Heere dinen Knaep   124
CMM 004-02, no. 156   Dy God wy loven alghemeyn   124

 

CMM 4-3 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. III, Cantione Sacrae.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1957
     viii + 91 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–3–POD   $20.00

Contents
CMM 004-03, no. 1   Plateae tuae Jherusalem; 2.p. Luce splendida fulgebis   1
CMM 004-03, no. 2   Stella coeli extirpavit; 2.p. O gloriosa stella maris   12
CMM 004-03, no. 3   Mirabilis Deus in sanctis suis; 2.p. Laudem dicite Deo nostro omnes   23
CMM 004-03, no. 4   Domine ostende nobis patrem; 2.p. Tantorem pore vobiscum sum   31
CMM 004-03, no. 5   Dum transisset Sabbatum; 2.p. Et valde mane una Sabbatorum   41
CMM 004-03, no. 6   Salvator noster; 2.p. Hodie in terra canunt angeli   51
CMM 004-03, no. 7   Salve crux sancta   58
CMM 004-03, no. 8   Factum est silentium in caelo; 2.p. Millia millium ministrabant ei   63
CMM 004-03, no. 9   Ave gemma clericorum; 2.p. O sancte Hieronime   73
CMM 004-03, no. 10   Da pacem Domine sustinentibus te; 2.p. Fiat pax in virtute tua   82

 

CMM 4-4Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. IV, Magnificat.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1958
     [vii] + 119 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–4–POD   $25.00

Contents
CMM 004-04, no. 1   Magnificat Primi Toni   1 CMM 004-04, no. 2   Magnificat Primi Toni   10
CMM 004-04, no. 3   Magnificat Secundi Toni   19
CMM 004-04, no. 4   Magnificat Secundi Toni   27
CMM 004-04, no. 5   Magnificat Tertii et Octavi Toni   35
CMM 004-04, no. 6   Magnificat Tertii Toni   44
CMM 004-04, no. 7   Magnificat Quarti Toni   50
CMM 004-04, no. 8   Magnificat Quarti Toni   59
CMM 004-04, no. 9   Magnificat Quinti Toni   68
CMM 004-04, no. 10   Magnificat Quinti Toni   74
CMM 004-04, no. 11   Magnificat Sexti Toni   81
CMM 004-04, no. 12   Magnificat Sexti Toni   88
CMM 004-04, no. 13   Magnificat Septimi Toni   96
CMM 004-04, no. 14   Magnificat Septimi Toni   104
CMM 004-04, no. 15   Magnificat Octavi Toni   110

 

CMM 4-5Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. V, Missae Spes salutis, Gaude lux Donatiane, Languir my fault; Supplement.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1958
     x + 103 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–5–POD   $22.00

Contents
CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Kyrie   1
CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Gloria   5
CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Credo   13
CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Sanctus   25
CMM 004-05, no. 1   Missa Spes salutis: Agnus Dei   30
CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Kyrie   35
CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Gloria   41
CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Credo   49
CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Sanctus   58
CMM 004-05, no. 2   Missa Gaude lux donatiane: Agnus Dei   65
CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Kyrie   69
CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Gloria   72
CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Credo   83
CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Sanctus   95
CMM 004-05, no. 3   Missa Languir my fault: Agnus Dei   100
CMM 004-05, no. 4   Languir me fais   103   Sermisy

 

CMM 4-6 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. VI, Missae Pastores quidnam vidistis, Caro Mea, Jay veu le cerf.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1959
     ii + 142 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–6–POD   $28.00

Contents
CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Kyrie   1
CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Gloria   7
CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Credo   18
CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Sanctus   32
CMM 004-06, no. 1   Missa Pastores quidnam vidistis: Agnus Dei   39
CMM 004-06, no. 2   Pastores quidnam vidistis; 2.p. Natum vidimus   42
CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Kyrie   51
CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Gloria   57
CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Credo   68
CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Sanctus   83
CMM 004-06, no. 3   Missa Caro mea: Agnus Dei   91
CMM 004-06, no. 4   Caro mea; 2.p. Hic est panis   94   Manchicourt
CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Kyrie   103
CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Gloria   106
CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Credo   115
CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Sanctus   127
CMM 004-06, no. 5   Missa Jay veu le cerf: Agnus Dei   134
CMM 004-06, no. 6   Jay veu le cerf   140   Manchicourt

 

CMM 4-7 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. VII, Missae A la fontaine du prez, Quam pulchra es, Panis quem ego dabo, Or combien est.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1959
     ii + 157 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–7–POD   $30.00

Contents
CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Kyrie   1
CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Gloria   7
CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Credo   15
CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Sanctus   26
CMM 004-07, no. 1   Missa A la fontaine du prez: Agnus Dei   34
CMM 004-07, no. 2   A la fontaine du prez   43   Willaert
CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Kyrie   49
CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Gloria   52
CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Credo   59
CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Sanctus   68
CMM 004-07, no. 3   Missa Quam pulchra es: Agnus Dei   74
CMM 004-07, no. 4   Quam pulchra es; 2.p. Veni dilecte mi   77   Lupi
CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Kyrie   85
CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Gloria   90
CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Credo   101
CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Sanctus   114
CMM 004-07, no. 5   Missa Panis quem ego dabo: Agnus Dei   121
CMM 004-07, no. 6   Panis quem ego dabo; 2.p. Locutus est populus contra dominum   123   Hellinck
CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Kyrie   131
CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Gloria   134
CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Credo   140
CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Sanctus   149
CMM 004-07, no. 7   Missa Or combien est: Agnus Dei   154
CMM 004-07, no. 8   O combien est - Claudin or Sandrin   156   Sermisy

 

CMM 4-8 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. VIII, Missa Defunctorum, Kyrie Paschale, Credo à 8.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1959
     [vi] + 45 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–8–POD   $13.00

Contents
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Introitus   1
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Kyrie   3
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Tractus   4
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Offertorium   6
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Sanctus   10
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Agnus Dei   12
CMM 004-08, no. 1   Missa defunctorum: Communio   13
CMM 004-08, no. 2   Kyrie paschale (Kyrie-Christe-Kyrie)   16
CMM 004-08, no. 3   Kyrie II   23
CMM 004-08, no. 4   Credo   26

 

CMM 4-9 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. IX, Cantione Sacrae.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1960
     xiii + 150 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–9–POD   $31.00

Volume update (PDF)

Contents
CMM 004-09, no. 1   Pater peccavi; 2.p. Quanti mercenarii   1
CMM 004-09, no. 2   Ite in orbem universum; 2.p. Signa eos   7
CMM 004-09, no. 3   Maria Magdalene et altera Maria; 2.p. Cito euntes   16
CMM 004-09, no. 4   Domine non est exaltatum; 2.p. Sicut ablactatus est   27
CMM 004-09, no. 5   Congratulamini mihi omnes   35
CMM 004-09, no. 6   Peccantem me quotidie; 2.p. Deus in nomine tuo   39
CMM 004-09, no. 7   Domine clamavi; 2.p. Vide humilitatem   47
CMM 004-09, no. 8   Vide domine afflictionem; 2.p. Sed veni domine   54
CMM 004-09, no. 9   Caecilia virgo; 2.p. Biduanis ac triduanis   61
CMM 004-09, no. 10   Job tonso capite; 2.p. Dominus dedit, dominus abstulit   70
CMM 004-09, no. 11   Si mors dissolvit curas   77
CMM 004-09, no. 12   Conserva me domine; 2.p. Ne permittas me damnari   82
CMM 004-09, no. 13   Domine deus exercituum; 2.p. Igitur domine   92
CMM 004-09, no. 14   Angelus domini; 2.p. Parvulus filius   99
CMM 004-09, no. 15   Vox in Rama audita est   105
CMM 004-09, no. 16   Calligaverunt oculi mei; 2.p. O vos omnes   109
CMM 004-09, no. 17   Gaudent in coelis animae sanctorum; 2.p. Ideo cum Christo   116
CMM 004-09, no. 18   Rex autem David; 2.p. Planxit autem David   123
CMM 004-09, no. 19   Impulsus eversus sum; 2.p. Castigans castigavit   131
CMM 004-09, no. 20   Inclita stirps Jesse; 2.p. Est haec virga dei mater   138
CMM 004-09, no. 21   Vide domine quoniam tribulor; 2.p. Quis dabit capiti meo aquam   144

 

CMM 4-10 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. X, Chansons [1529-1552].

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1962
     ii + 187 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–10–POD   $35.00

Contents
CMM 004-10, no. 1   Au ioly bois   1   ? May not be Clemens
CMM 004-10, no. 2   Le departir est sans departement   3
CMM 004-10, no. 2a   Jaquin jaquet   5
CMM 004-10, no. 3   Une fillette bien gorriere   8   ? May not be Clemens
CMM 004-10, no. 4   Ung iour passe   10
CMM 004-10, no. 5   Je prens en gre la dure mort   14   ? May not be Clemens
CMM 004-10, no. 6   Frisque et gaillard   17
CMM 004-10, no. 7   Il y a non a si a   22
CMM 004-10, no. 8   L'homme qui est en ce monde   26
CMM 004-10, no. 9   Iuvons beau ieu   29
CMM 004-10, no. 10   A demy mort   32
CMM 004-10, no. 11   Las si ie nay   36
CMM 004-10, no. 12   Ieune gallant   38
CMM 004-10, no. 13   Rossignolet   41
CMM 004-10, no. 14a   Pour presenter a vous   46
CMM 004-10, no. 14b   Responce: Mon seul espoir   49
CMM 004-10, no. 15   Mourir my fault (Réponse à "Je prens en gre")   51
CMM 004-10, no. 16   Ie ne scay pas   53
CMM 004-10, no. 17a   Oncques amour   57
CMM 004-10, no. 17b   Responce: Puisque malheur   59
CMM 004-10, no. 18   La la la la, la maistre Pierre   62
CMM 004-10, no. 19   Pour une las iendure   65
CMM 004-10, no. 20   Cueur langoreux    67
CMM 004-10, no. 21   Imcessament suis triste et doloreux   70
CMM 004-10, no. 22   Entre vous filles de XV ans   75
CMM 004-10, no. 23   Mais languiray ie   77
CMM 004-10, no. 24   Sur la verdure   80
CMM 004-10, no. 25   La belle Margaritte a5   82
CMM 004-10, no. 26   A que me doib ie retirer I   87
CMM 004-10, no. 27   Si par trop boire   92
CMM 004-10, no. 28a   La non ailleurs    95
CMM 004-10, no. 28b   Responce: D'amy parfaict   100
CMM 004-10, no. 29   Las ie languis   104
CMM 004-10, no. 30   Plorer gemir et larmoyer my fault   108
CMM 004-10, no. 31   Sans lever le pied   113
CMM 004-10, no. 32   La belle Margaritte a6   119
CMM 004-10, no. 33   Amour au cueur me poingt   124
CMM 004-10, no. 34   Languir me fais   130
CMM 004-10, no. 35   C'est a grand tort   134
CMM 004-10, no. 36   Au ioly bocquet croist la violette   138
CMM 004-10, no. 37   Misericorde au martyr amoureulx   140
CMM 004-10, no. 38   Garchon de villaige   143
CMM 004-10, no. 39   Puisqu' ainsi est   146
CMM 004-10, no. 40   Venes mes serfs   149
CMM 004-10, no. 41   Puisque voulez   152
CMM 004-10, no. 42   En attendant damour   155
CMM 004-10, no. 43   Plus chault que feu   158
CMM 004-10, no. 44   Helas mamour   161
CMM 004-10, no. 45   Mourir convient   164
CMM 004-10, no. 46a   Adieu delices de mon ceur   168
CMM 004-10, no. 46b   Responce: Adieu magnifiques festins   171
CMM 004-10, no. 47   Or puisqu' il est   173
CMM 004-10, no. 48   Si mon amour   177
CMM 004-10, no. 49   Au faict damour   179
CMM 004-10, no. 50   Toutes les nuyctz   181
CMM 004-10, no. 51   Quen dictes vous   184

 

CMM 4-11 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XI, Chansons [after 1552] with 2 Supplements.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1964
     vii + 117 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–11–POD   $24.00

Supplement 1 (PDF) Cancion Francesa from Compendio de musica of Antonio de Cabecon and Resueilles vous, Instrumental version from Codex Lerma, fol. 121v–122r.

Supplement 2 (PDF) 6-voice version of Chanson A qui doibs ie retirer, originally published in a 5-voice version.

Contents
CMM 004-11, no. 1   Esperant d'avoir   1
CMM 004-11, no. 2   Aymer est ma vie   4
CMM 004-11, no. 3   Or il ne m'est possible   7
CMM 004-11, no. 4   Laultrier me cheminoie   11
CMM 004-11, no. 5   Adieu mon esperance   14
CMM 004-11, no. 6   Mon pere si me maria   18
CMM 004-11, no. 7   Me retirer delle   22
CMM 004-11, no. 8   A qui me doibs ie retirer II   25
CMM 004-11, no. 9   Si par souffrir I   29
CMM 004-11, no. 10   Celuy qui est loing   32
CMM 004-11, no. 11   Dung nouveau dard   36
CMM 004-11, no. 12   Blaison du beau tetin: Tetin reffect plus blanc   39
CMM 004-11, no. 13   Blaison du laid tetin: Tetin qui n'as rien   44
CMM 004-11, no. 14   Sur tous regretz   51
CMM 004-11, no. 15   Congé ie prens   53
CMM 004-11, no. 16   Puisqu' amour ma vaincu   55
CMM 004-11, no. 17   Je fais ma poenitence   57
CMM 004-11, no. 18   Si par souffrir II   60
CMM 004-11, no. 19   Misericorde au pauvre vicieux   62
CMM 004-11, no. 20   A ce bon an   64   ? May not be Clemens
CMM 004-11, no. 21   Je prens en gre   66   ? May not be Clemens
CMM 004-11, no. 22   Par ton depart   68   ? May not be Clemens
CMM 004-11, no. 23   S'il est si doulx   70   ? May not be Clemens
CMM 004-11, no. 24   Prière devant le repas:  O souverain Pasteur   71
CMM 004-11, no. 25   Action de Grace: Pere eternel   73
CMM 004-11, no. 26   Comme le cerf   75   ? May not be Clemens
CMM 004-11, no. 27   Een Venus schoon   80
CMM 004-11, no. 28   De lustelijcke mey   83
CMM 004-11, no. 29   Te schepe waert   85
CMM 004-11, no. 30   Die voghelkens   88
CMM 004-11, no. 31   Alle mijn ghepeys   90
CMM 004-11, no. 32   Meysken will di vechten   94
CMM 004-11, no. 33   Godt es mijn licht   96
CMM 004-11, no. 34   Nu laet ons al te samen   98
CMM 004-11, no. 35   Hortens   101
CMM 004-11, no. 36   Lutens   102
CMM 004-11, no. 37   Justempus   103
CMM 004-11, no. 38   Forbons   104
CMM 004-11, no. 39   Coimbra No. 1   107
CMM 004-11, no. 40   Coimbra No. 2   109
CMM 004-11, no. 41   Coimbra No. 3   111
CMM 004-11, no. 42   Canon à ronde   114
CMM 004-11, no. 43   Laultrier passant    115
CMM 004-11a   1   Cancion Francesa   118
CMM 004-11a   2   Resueilles vous   120
CMM 004-11b   1   A qui me doibs ie retirer III SUPPLEMENT   1

 

CMM 4-12 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XII, Cantiones ecclesiasticae, lib. 1–4, 1553, quator vocum.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1965
     viii + 120 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–12–POD   $25.00

Contents
CMM 004-12, no. 1   Tristitia et anxietas; 2.p. Sed tu Domine   1
CMM 004-12, no. 2   Erravi sicut ovis; 2.p. Delicta juventutis me   8
CMM 004-12, no. 3   Tribulationes civitatum (Tempore angustiae)   13
CMM 004-12, no. 4   Exaudi Domine; 2.p. Contristatus sum; 3.p. Deduc me Domine   18
CMM 004-12, no. 5   Voce mea ad Dominum clamavi; 2.p. Exsurge Domine    25
CMM 004-12, no. 6   Heu mihi Domine; Anima mea turbata est   30
CMM 004-12, no. 7   Tristitia obsedit me; 2.p. Quid igitur faciam   35
CMM 004-12, no. 8   Timor et tremor   43
CMM 004-12, no. 9   Nobilis illa   49
CMM 004-12, no. 10   O lux et decus Hispaniae; 2.p. O singulare praesidium   53
CMM 004-12, no. 11   Lapidabant Stephanum; 2.p. Impetum fecerunt   58
CMM 004-12, no. 12   Circumdederunt me; 2.p. Quoniam tibulatio   65
CMM 004-12, no. 13   Domine Jesu Christe   71
CMM 004-12, no. 14   Vae tibi Babylon   76
CMM 004-12, no. 15   Adjuro vos filiae Jerusalem; 2.p. Dilecte mi apprehendam te   80
CMM 004-12, no. 16   Deus stetit; 2.p. Ego Deus deorum   89
CMM 004-12, no. 17   Congratulamini omnes   95
CMM 004-12, no. 18   Confundantur omnes; 2.p. Quoniam tri-bu-la-ti-o proxima est   99
CMM 004-12, no. 19   Musica dei donum optimi   106
CMM 004-12, no. 20   O fili (mater) Dei roga   110
CMM 004-12, no. 21   Salvator mundi; 2.p. Suppliciter te petimus   113
CMM 004-12, no. 22   Gaude felix Anna quae genuisti prolem; 2.p. Gaude felix Anna gaude sine fine   118

 

CMM 4-13 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XIII, Cantiones ecclesiasticae, lib. 5–8, quinque vocum, 1553 and Psalmi selecti quinque et sex vocum, 1553/54.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1966
    36 cm     ix + 147 pp.

CMM 4–13   978-1-59551-010-5   $80.00

Contents
CMM 004-13, no. 1   Angelus domini; 2.p. Parvulus filius   1
CMM 004-13, no. 2   Ave verum corpus   7
CMM 004-13, no. 3   Discite a me; 2.p. Quia qui se exaltat   11
CMM 004-13, no. 4   Ego sum panis vivus; 2.p. Et panis quem ego dabo   18
CMM 004-13, no. 5   Ave maris stella; 2.p. Solve vincla reis; 3.p. Virgo singularis   24
CMM 004-13, no. 6   Adesto dolori meo; Interiora mea   33
CMM 004-13, no. 7   In te Domine speravi   39
CMM 004-13, no. 8   In honore beatissimae Annae   43
CMM 004-13, no. 9   O quam dulce spectaculum; 2.p. Nam vultus eius claritas   50
CMM 004-13, no. 10   Haec est arbor dignissima; 2.p. O crux benedicta   56
CMM 004-13, no. 11   Jerusalem surge; 2.p. Leva in circuitu   62
CMM 004-13, no. 12   Non relinquam vos orphanos; 2.p. Vado parare vobis locum   69
CMM 004-13, no. 13   Tulerunt autem fratres ejus; 2.p. Videns Jacob   76
CMM 004-13, no. 14   Videte miraculum; 2.p. Suscipiens autem Jesum   84
CMM 004-13, no. 15   O Maria vernans rosa; 2.p. Tu lux pulchra    90
CMM 004-13, no. 16   Domine quis habitabit; 2.p. Nec fecit proximo suo malum   97
CMM 004-13, no. 17   Exaltabo te Domine; 2.p. Ad te Domine clamabo   104
CMM 004-13, no. 18   Levavi oculos meos; 2.p. Anima nostra sicut passer erepta   112
CMM 004-13, no. 19   Domine probasti me; 2.p. Proba me Domine   122
CMM 004-13, no. 20   Confundantur omnes   129
CMM 004-13, no. 21   Fat mecum signum; 2.p. Illumina oculos meos   133
CMM 004-13, no. 22   Aperi Domine; 2.p. Adflige opprimenter nos   139

 

CMM 4-14 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XIV, Cantiones sacrae 5 et 6 vocum ex typographia Phalesii, 1554.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1966
     x + 117 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–14–POD   $25.00

Contents
CMM 004-14, no. 1   Advenit ignis divinus; 2.p. Misit eos in mundum universum   1
CMM 004-14, no. 2   Venit vox de coelo; 2.p. Respondit miles   8
CMM 004-14, no. 3   Mane nobiscum; 2. p. Et intravit cum illis   14
CMM 004-14, no. 4   Qui cosolabatur me    22
CMM 004-14, no. 5   Super ripam Jordanis; 2.p. Vox de coelo sonuit   26
CMM 004-14, no. 6   Fremuit spiritu Jesus; 2.p. Videns Dominus flentes sorores Lazari   32
CMM 004-14, no. 7   Servus tuus ego sum; 2.p. Ego vero egenus   41
CMM 004-14, no. 8   O bone Jesu; 2.p. Eya dulcissime Jesu   47
CMM 004-14, no. 9   Ascendit Deus; 2.p. Ascendens Christus in altum   55
CMM 004-14, no. 10   Ego me diligentes diligo   61
CMM 004-14, no. 11   Concussum est mare; 2.p. Factum est silentium in caelo   65
CMM 004-14, no. 12   Misit me vivens pater; 2.p. Cibavit me Dominus   72
CMM 004-14, no. 13   O quam moesta dies; 2.p. Haec lugenda dies   77
CMM 004-14, no. 14   Dixerunt discipuli; 2.p. Domine si ad huc populo tuo   85
CMM 004-14, no. 15   Plaude superna Sion; 2.p. Ecce tabernaculum Dei   91
CMM 004-14, no. 16   Ave martyr gloriosa; 2.p. Ave Barbara serena   97
CMM 004-14, no. 17   O Domine multi dicunt    104   ? May not be Clemens
CMM 004-14, no. 18   Clemens et benigna; Nos a miseria   110

 

CMM 4-15 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XV, Moteta ex officina Latii & Waelrandi & “del Laberinto” excusa MDLN.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1966
     viii + 79 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–15–POD   $19.00

Contents
CMM 004-15, no. 1   Caeleste bendicium; 2.p. Tu nos Anna pia   1
CMM 004-15, no. 2   Ascendens Christus; 2.p. Ascendo ad patrem meum   6
CMM 004-15, no. 3   Nolite judicare; 2.p. Hypocrita   12
CMM 004-15, no. 4   Sancta Maria   18
CMM 004-15, no. 5   Ave mundi spes Maria   24
CMM 004-15, no. 6   Hoc est praeceptum meum; Mementote sermonis mei   30
CMM 004-15, no. 7   Beata es virgo Maria; 2.p. Ave Maria gratia plena   37
CMM 004-15, no. 8   Verbum iniquum et dolosum  I   43
CMM 004-15, no. 9   Verbum iniquum et dolosum  II   46
CMM 004-15, no. 10   Qualis est dilectus tuus; 2.p. Veni dilecte mi egredia   50
CMM 004-15, no. 11   Vidi Jerusalem   57
CMM 004-15, no. 12   Fuerunt mihi lacrimae meae; 2.p. Quare tristis es anima mea   59
CMM 004-15, no. 13   Sana me Domine; 2.p. Omnia Judicia tua justa sunt   66
CMM 004-15, no. 14   Creavit Deus hominem; 2.p. Crescite    73

 

CMM 4-16 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XVI, Moteta primum in lucem edita 1554/55.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1968
     ix + 140 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–16–POD   $32.00

Contents
CMM 004-16, no. 1   Deus qui nos patrem et matrem   1
CMM 004-16, no. 2   Cum complerentur dies penthecostes; 2.p. Repleti sunt omnes spiritu sancto   5
CMM 004-16, no. 3   Ab oriente venerunt magi; 2.p. Videntes autem stellam   12
CMM 004-16, no. 4   Domine Deus fortis et Clemens   17
CMM 004-16, no. 5   Decantabat populus   25
CMM 004-16, no. 6   Jubilate Deo; 2.p. Populus ejus et oves pascuae   30
CMM 004-16, no. 7   Ego dormio; 2.p. Surrexi ut aperirem   40
CMM 004-16, no. 8   O regina sublimis; 2.p. Tu imperatrix nostra   47
CMM 004-16, no. 9   Virgo prudentissima; 2.p. Pulchra es amica mea   54
CMM 004-16, no. 10   Hic est vere martyr; 2.p. Omnipotens Deus qui beatum   62
CMM 004-16, no. 11   Accesserunt ad Jesum; 2.p. Non legistis; 3.p. Propter hoc dimittet homo   71
CMM 004-16, no. 12   Vox clamantis; 2.p. Vox dicentis clama   79
CMM 004-16, no. 13   Deus in adjutorium; 2.p. Ecce in tenebris sedeo   84
CMM 004-16, no. 14   Ego flos campi   91
CMM 004-16, no. 15   Pater peccavi; 2.p. Quanti mercenarii   96
CMM 004-16, no. 16   Assumpsit Jesus   110
CMM 004-16, no. 17   Caesar habet naves   116
CMM 004-16, no. 18   Tota pulchra es; 2.p. Surge propera amica mea   120
CMM 004-16, no. 19   O magnum mysterium; 2.p. Domine audivi auditum tuum   125
CMM 004-16, no. 20   Veni in hortum meum; 2.p. Comedi favum cum melle meo   135

 

CMM 4-17 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XVII, Cantiones ecclesiasticae Lib. IX, X, XI, 5 vocum et Moteta postume edita ex officina Waelrandi & Latii, 3, 4, 5, & 6 vocum.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1969
    36 cm     xiii + 106 pp.

CMM 4–17   978-1-59551-013-6   $60.00

Contents
CMM 004-17, no. 1   Orante sancte clemente; 2.p. Vidi supra montem   1
CMM 004-17, no. 2   Quis te victorem dicat; 2.p. Non te hostis vincit   7
CMM 004-17, no. 3   Veni electa mea; 2.p. Audi filia et vide   14
CMM 004-17, no. 4   O crux gloriosa; 2.p. Adoramus te Jesu Christe   21
CMM 004-17, no. 5   Si diligis me Simon Petre; 2.p. Si oportuerit me mori tecum   27
CMM 004-17, no. 6   Pastores loquebantur; 2.p. Et venerunt festinantes   33
CMM 004-17, no. 7   Consurgens enim gens contra gentem   39
CMM 004-17, no. 8   Descendit angelus; 2.p. Ecce Elisabeth uxor tua   41
CMM 004-17, no. 9   Filiae jerusalem nolite flere; 2.p. Tunc incipient dicere   46
CMM 004-17, no. 10   Tu es petrus; 2.p. Ego pro te rogavi Petre   52
CMM 004-17, no. 11   Venit ergo rex   56
CMM 004-17, no. 12   Virgines prudentes; 2.p. Media autem nocte clamor factus est   61
CMM 004-17, no. 13   Innuebant patri ejus; 2.p. Aüertum est os Zachariae   65
CMM 004-17, no. 14   Percelebres dic mysta modos; 2.p. Sancte fidem Christi quondam   71
CMM 004-17, no. 15   Sancte Martine; 2.p. O magnum virum sacerdotem    82
CMM 004-17, no. 16   Musica diligitur; 2.p. Ergo noscetis   88
CMM 004-17, no. 17   Mulierem fortem; 2.p. Reddet ei bonum et non malum   95

 

CMM 4-18 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XVIII, [Motets].

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1971
     x + 94 pp.
Bound copy temporarily out of stock.
Unbound 8.5x11(A4) offprint available.

CMM 4–18–POD   $32.00

Contents
CMM 004-18, no. 1   Quis Deus magnus; 2.p. Laus et perennis gloria Deo   1
CMM 004-18, no. 2   Jerusalem cito veniet; 2.p. Civitas Jerusalem   6
CMM 004-18, no. 3   Obsecro Domine; 2.p. Exita Domine   12
CMM 004-18, no. 4   O Thoma didime   18
CMM 004-18, no. 5   Magi veniunt; 2.p. Magi videntes stellam   23
CMM 004-18, no. 6   Videns Jacob; 2.p. Congregatis autem cunctis liberis ejus   28
CMM 004-18, no. 7   Nollte sollicite esse; 2.p. Quaerite primum regnum Dei   35
CMM 004-18, no. 8   Dum praeliaretur; 2.p. Dum committeret bellum draco   40
CMM 004-18, no. 9   O beatum virum Martinum; 2.p. Domine si ad huc populo   45
CMM 004-18, no. 10   O crux benedicta; 2.p. Adoramus te Christe   50
CMM 004-18, no. 11   Dicant nunc Judaei   54
CMM 004-18, no. 12   Non turbetur cor vestrum; 2.p. Ego rogabo patrem   57
CMM 004-18, no. 13   Amavit eum Dominus; 2.p. Induit eum Dominus   65
CMM 004-18, no. 14   Ave Ursula serena   69
CMM 004-18, no. 15   Ante portam Jerusalem   72
CMM 004-18, no. 16   Georgi martyr inclite; 2.p. Rogamus te corde   76
CMM 004-18, no. 17   Ne abscondas me Domine; 2.p. Voca me    80
CMM 004-18, no. 18   Domus mea; 2.p. Petite et accipietis   84
CMM 004-18, no. 19   Ascendens Jesus Jerosolimam; 2.p. Et tradent eum gentibus   89

 

CMM 4-19 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XIX, Cantiones sacrae ex libris III & IV postume editis Lovanii MDLIX.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1972
    36 cm     x + 80 pp.

CMM 4–19   978-1-59551-015-0   $48.00

Contents
CMM 004-19, no. 1   Misit me pater vivens; 2.p. Cibavit illum Dominus   1
CMM 004-19, no. 2   Hic est vere martyr   6
CMM 004-19, no. 3   Nunc dimittis servum tuum   9
CMM 004-19, no. 4   Magne pater augustine; 2.p. Quae obscura prius erant   14
CMM 004-19, no. 5   Mundus transit   19
CMM 004-19, no. 6   Crux fidelis   22
CMM 004-19, no. 7   Sancti mei; 2.p. Venite benedicti patris mei   25
CMM 004-19, no. 8   Si ambulavero   32
CMM 004-19, no. 9   Dixerunt discipuli; 2.p. Domine si ad huc populo tuo   36
CMM 004-19, no. 10   Domine omnes qui te derelinquunt   42
CMM 004-19, no. 11   In lectulo meo; 2.p. Invenerunt me vigiles   45
CMM 004-19, no. 12   Tollite jugum meum   52
CMM 004-19, no. 13   Quare de vulva eduxisti me   55
CMM 004-19, no. 14   Respice in me; 2.p. Vide humilitatem meam   59
CMM 004-19, no. 15   Laqueus contritus est; 2.p. Tribulationem et dolorem   64
CMM 004-19, no. 16   Domine ne memineris; 2.p. Adjuva nos Deus   70
CMM 004-19, no. 17   Jesus nazarenus; 2.p. Jesus autem    74

 

CMM 4-20 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XX, Cantiones sacrae ex libris V & VI postume editis Lovanii MDLIX.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1973
    36 cm     xi + 101 pp.

CMM 4–20   978-1-59551-016-7   $60.00

Volume update (PDF)

Contents
CMM 004-20, no. 1   Surge illuminare Jerusalem; 2. p. Leva in circuitu   1   ? May not be Clemens
CMM 004-20, no. 2   Os loquentium   8
CMM 004-20, no. 3   Gabriel angelus; 2.p. Hic praecursor et dilectus   12
CMM 004-20, no. 4   Job tonso capite   18
CMM 004-20, no. 5   Si bona suscepimus; 2.p. Sit nomen Domini   22
CMM 004-20, no. 6   Caro mea vere est cibus; 2.p. Panis quem ego dabo   26
CMM 004-20, no. 7   Jesu nomen suavissimum; 2.p. Sit nomen Domini   33
CMM 004-20, no. 8   Homo quidam fecit coenam magnam; 2.p. Venite comedite; 3.p. Quia parata sunt omnia   37
CMM 004-20, no. 9   Quam delecta tabernacula tua; 2.p. Et enim passer; 3.p. Beati qui habitant   42
CMM 004-20, no. 10   Vidi dominum; 2.p. Et dixit mihi   50
CMM 004-20, no. 11   Domine quando veneris; 2.p. Commissa mea pavesco   54
CMM 004-20, no. 12   Sospitati dedit aegros olei perfusio; 2.p. Vas in mari mersum patri; 3.p. Ergo laudes Nicolao   60
CMM 004-20, no. 13   Mulierem fortem quis inveniet; 2.p. Multae filiae congregaverunt divitias   65
CMM 004-20, no. 14   Quis dabit mihi pennas; 2.p. Expectabam eum   71
CMM 004-20, no. 15   Ego sum panis vivus   76
CMM 004-20, no. 16   Adorna thalamum tuum; 2.p. Accipiens Simeon puerum   79
CMM 004-20, no. 17   Veni electa mea; 2.p. Audi filla et vide filia   85
CMM 004-20, no. 18   Ad te levavi oculos; 2.p. Miserere nostri Domine   91
CMM 004-20, no. 19   Super montem excelsum; 2.p. Judea et Jerusalem   96

 

CMM 4-21 Cover

Contents and sample pages (PDF)

CMM 4, Vol. XXI, Cantiones sacrae ex editionibus postumis ac manuscriptis.

Edited by Karel Philippus Bernet Kempers.

        1st. ed.     1976
    36 cm     xix + 201 pp.

CMM 4–21   978-1-59551-017-4   $112.00

Contents
CMM 004-21, no. 1   Mirabile mysterium   1 CMM 004-21, no. 2   Pascha nostrum; 2.p. Haec est dies   5
CMM 004-21, no. 3   Erravi sicut ovis; 2.p. Propter bonitatem tuam   13
CMM 004-21, no. 4   O Domine Dominus noster; 2.p. Tu imperator noster   21
CMM 004-21, no. 5   De profundis clamavi; 2.p. Quid apud te propitiatio est; 3.p. A custodia matutina   30
CMM 004-21, no. 6   Haec est domus Domini   39
CMM 004-21, no. 7   Tres juvenes; 2.p. Tunc scribentes singuli suum verbum unus   42
CMM 004-21, no. 8   O fili Dei memento   51
CMM 004-21, no. 9   Ego flos campi; 2.p. Sub umbra illius   54
CMM 004-21, no. 10   Amici mei et proximi; 2.p. Ego autem tanquam surdus    59
CMM 004-21, no. 11   Quid retribuam Domino; 2.p. Dirupisti Domine vincula mea   66
CMM 004-21, no. 12   Gloria tibi Domine   74
CMM 004-21, no. 13   In illo tempore; 2.p. Hit est panis   77
CMM 004-21, no. 14   Benedicite Domino; 2.p. Cantabo Domino   81
CMM 004-21, no. 15   Accepit Jesus calicem; 2.p. Memoria memor ero   86
CMM 004-21, no. 16   Ave Maria   93
CMM 004-21, no. 17   Carole magnus eras; 2.p. Nunc omnes nato   95
CMM 004-21, no. 18   Christi virgo dilectissima; 2.p. Quoniam peccatorum mole premumur   103
CMM 004-21, no. 19   Cum esset Anna; 2.p. Cognovit autem Elcana; 3.p. Deferens puerum Heli   109
CMM 004-21, no. 20   Dirige gressus meos; 2.p. Averte oculos meos   120
CMM 004-21, no. 21   Domine pater et Deus; 2.p. Non veniat mihi pes superbiae   128
CMM 004-21, no. 22   Ecce ego mitto vos; 2.p. Dum lucem habetis credite   133
CMM 004-21, no. 23   Inclina Domine; 2.p. Tu es enim adjutor meus   140
CMM 004-21, no. 24   Istorum est enim; 2.p. Sancti et justi   145
CMM 004-21, no. 25   Justorum animae   152
CMM 004-21, no. 26   Me oportet minui   162
CMM 004-21, no. 27   Pater venit hora; 2.p. Haec est autem vita aeterna   166
CMM 004-21, no. 28   Stella maris luminosa; 2.p. O Maria singularis; 3.p. Ergo dulcis et benigna   173
CMM 004-21, no. 29   Suscipiens Jesum in ulnas; 2.p. Responsum accepit Simeon   180
CMM 004-21, no. 30   Velum templi scissum est   189
CMM 004-21, no. 31   Te Deum   193

 

2022-06-24  

PrivacyContactLibrarians PermissionsTOP